Zdravoslovnobg

mechti_3.png mechti_2.png mechti.png lubov.png polezno.png universitet.png

Здравна реформа в България

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ЗДРАВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ НА ГРАЖДАНИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Бюджет за здравеопазване – минимум 6 % от Брутния вътрешен продукт на държавата
Здравно осигуряване – 8 % . Принцип на солидарност, но 30 % от ежемесечните вноски на всеки да се натрупват в негова собствена сметка за здраве, която да бъде управлявана, както пациентът пожелае и с право на прехвърляне на парите при нужда на негов близък. На тези сметки да се начисляват лихви, съобразени със законодателството в страната.
Премахване монопола на НЗОК /гратисен период от 1 година/, докато се подготвят, покрият критериите и се одобрят от специална комисия с авторитетни експерти + 30 % гражданска квота новите здравноосигурителни дружества - фондове /не повече от 10 за цялата страна/. Всеки здравноосигурен в България може да избира своето здравноосигурително дружество /ЗОД/, така, както избира банка, в която си внася парите. Тази конкуренция между отделните дружества или фондове ще повиши качеството на здравната услуга и лечебния процес, защото пациентът ще е този, който ще решава при кой да се запише. А съответното дружество ще се старае да сключва договори с най-добрите и надеждни лечебни заведения и лекари. Всеки пациент ще има право да сменя дружеството, ако не е доволен.

.

1. Доболнична помощ

-- Лимит на пациентите, записани при един лекар до 700 души – основен принцип на записване - по местоживеене! Задължително домашно посещение поне веднъж в годината на адреса на всеки зачислен пациент. Стимулиране на груповите практики в градовете, а не практики на отделни семейни лекари.
-- Премахване на потребителските такси, заплащани от пациента. Създаване на механизъм за контрол и превенция на многократни и ненужни посещения на пациенти в лекарските кабинети /електронна карта и електронно здравно досие/.
-- Премахване на регулативните стандарти – направленията. Отиването при специалист ще става с електронното досие /картата/, след нанасяне на специален код от общопрактикуващия лекар. Всеки семеен лекар ще бъде приобщен към съответен здравноосигурителен фонд, който ще му заплаща възнаграждението в зависимост от обема и качеството на работата му /основен критерий – извършени дейности, спазване на принципа на добра медицинска практика, домашни посещения и извършени ежегодни профилактични прегледи на зачислените към него пациенти/.  
-- Въвеждане на принципа – 3 - годишно разпределение за новозавършилите лекари по държавна поръчка, под контрола на МЗ. /Предвиждане на възможности за допълнително материално стимулиране – държавно и общинско за отдалечени региони/.
-- Приобщаване и обучение на повече полувисши кадри /фелдшери/, които биха били много полезни за отдалечените райони на страната.

2. Болнична помощ

Основен принцип – парите вървят с пациента, което означава, че болницата /лечебното заведение/, където се лекува даден пациент, ще получава пари от здравноосигурителното дружество /ЗОД/ към което е прикрепена, само за извършена дейност.
Във всеки момент експерти на ЗОД ще могат да проверяват дали е било необходимо да се извършват описаните от лекуващия лекар манипулации и диагностични процедури, или умишлено те са били завишени, както и обратното. При констатиране на нарушения ще има сурови санкции към съответния медицински персонал и болничното заведение.
Премахване на „клиничните пътеки” като средство за разплащане.Те ще останат само като медицински стандарт за добра медицинска практика.
Всяка болница, която покрива определени критерии, на доброволен принцип  ще е прикрепена към отделно задравноосигурително дружество, откъдето ще си получава финансирането. Всяка година ръководството на съответната болница препотвърждава или разваля договора със съответоното ЗОД с едномесечно предизвестие. Същото се отнася за ЗОД. Всяко здравноосигурително дружество ще си изгради система за вътрешен контрол /одит/ по отношение на лечебния процес в болниците, които са приобщени към него. По този начин ще има ефективен контрол и превенция на злоупотреби с надписвания и извършване на ненужни и скъпи изследвания, диагностика, процедури, лекарства и т.н. Всякоа ЗОД ще дава отчет на всеки 6 месеца пред МЗ – специален отдел от експерти /финансисти, икиномисти, юристи + националните консултанти по съответните медицински специалности. Правителството в лицето на министерството на финансиите или МЗ ще има право да отнема лицензи на всяко ЗОД при системни нарушения, измами и лоши резултати /залагане на икономически и здравни критерии за оценка/. Отчетите и финансовите потоци на всяко дружество ще се публикуват задължитевно на всеки 6 месеца в интернет.
Изградени болници, които не покриват критериите ще останат като лечебни заведения за долекуване, рехабилитация и за социално слаби пациенти.   

3. Спешна помощ

Децентрализация, особено в големите градове над 300 000 души. Обособяване на отделни подразделения на Спешна помощ във всеки голям квартал с над 30 000 души. Задължително оборудване на колите с всичко необходимо за спешни, животоспясяващи интервенции и манипулации. Принципал – МЗ със специален отдел само за СП, който ще публикува ежедневно в интернет бюлетин за предходния ден по отношение на всички спешни събития на територията на страната. Минимална, стартова заплата в сектора – 1200 лв., с бързо нарастване при определени критерии за качество на работа, трудност на извършаната дейност, поемане на отговорност, квалификация, спазване на срокове и т.н.  Основен критерий – пристигане до съответния адрес до 10 минути и транспортиране на болния, когато се налага до специализираното лечебно заведение до 30 минути от повикването.

 4. Лекарствена политика

-- Принцип „Заплащане за резултат” и „Доплащане върви след нуждите” при договаряне на скъпоструващи медикаменти; Опростяване на тръжните процедури;
-- Рязко намаляване /над 50 %/ цените на лекарствата на вътрешния пазар чрез използване на качествени генерици;
-- намаляване на таксите и сроковете на лицензионните процедури, за да се подобри конкурентната среда;
-- Стриктен контрол на ценообразуването и сурови санкции при нарушение от страна на производители и разпространители на лекарства;

 проф. Хр. Деянов

FacebookTwitterLinkedin
Вие разглеждате